אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש מוצרים הנמכרים באתר האינטרנט המקוון של חברת נירלט צבעים בע”מ, ח.פ. 520037532 (להלן: “החברה“), בכתובת: www.nirlat.com (להלן: “האתר“).

כל האמור בתקנון – תנאי השימוש והרכישה באתר האינטרנט של נירלט (להלן “התקנון”) זה מתייחס לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. ובהתאם, כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

 1. כללי
  1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בינך כמשתמש ובין החברה. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, נא קרא תקנון זה במלואו ובעיון.
  1. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.
  1. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  1. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון.
  1. החברה רשאית לשנות את התקנון, לבטלו ו/או להחליפו בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  1. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות תכנים אחרים באתר, יגברו הוראות התקנון.

החברה ו/או הספק רשאים לדרוש אימות זהות ו/או פרטים נוספים ו/או אסמכתאות לגבי זהות המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, וזאת הן במהלך ההזמנה והן לאחריה. בנוסף, בעת אספקת המוצר החברה ו/או הספק רשאים לדרוש את חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר ו/או תעודת משלוח כתנאי למסירת המוצר.

לעיתים ייתכן שמוצרים מסוימים המופיעים באתר יאזלו מהמלאי והחברה אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים יימצא במלאי באופן קבוע או להבטיח את קיומו של מלאי מספק בכל עת.    

 1. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו, לרבות המוצרים המוצגים למכירה ותמונותיהם, שמות, לוגו וסימנים מסחריים, הינם רכושם הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים, אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר כאמור (להלן: “הקניין הרוחני”).
  1. הלקוח מתחייב שלא לעשות, במישרין ו/או בעקיפין, בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי, כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בכל דרך או אמצעי, מבלי לקבל הסכמתה מראש ובכתב של החברה.
  1. בעת השימוש באתר, יש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של החברה ו/או של צדדים שלישיים.
 1. הפרות וסעדים
  1. אין בהוראות תקנון זה בכדי למצות ו/או לגרוע מזכות החברה לקבלת סעדים על פי כל דין.
  1. מוסכם כי רישומי האתר ומערכות החברה מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
  1. החברה תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות תקנון זה ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד לקוח או צד שלישי כלשהו.
  1. החברה תפעל על פי נוהל “הודעה והסרה” ותסיר (לפי שיקול דעתה)  תוכן פוגעני ו/או המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת והכל תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה על כך. לצורך כך יש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה [email protected]
  1. במקרה של חשש לכאורה לפגיעה ו/או לביצוע פעולות המפרות הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, אשר קיים חשש, לכאורה, כי הן פוגעות מצד לקוח כלפי צד שלישי (להלן, בהתאמה: “הצד הפוגע” ו-“הצד הנפגע“) רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד הפוגע . הצד הפוגע מסכים ומתחייב כי לא תועלה כנגד החברה כל טענה לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור.
 1. הדין החל

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו בתי המשפט המוסמך בתל-אביב.

 1. שירות לקוחות

בכל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני [email protected] או בטלפון 1700-500-004 , בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-17:00-___

************************************